SKYTECH IDUSTRIAL VIETNAM.,JSC là nhà phân phối ủy quyền độc quyền tại Việt Nam cho SURYA CLS PVT.LTD

Quyền phân phối được ủy quyền bao gồm trách nhiệm quảng bá, phân phối, bán và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho SURYA CLS PVT.LTD